ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2554


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : รศ.ดร.วรรณวิมล อารยะปราณี
ชื่อภาษาไทย : ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ (Epoxidized Natural Rubber)
ชื่อภาษาอังกฤษ : ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ (Epoxidized Natural Rubber)
คณะ : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2554
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :