ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2554


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : อ.มงคล เทียนประเทืองชัย
ชื่อภาษาไทย : ความยุติธรรมในกฎหมายประกันสังคม
ชื่อภาษาอังกฤษ : ความยุติธรรมในกฎหมายประกันสังคม
คณะ : คณะนิติศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2554
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :