ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา
ชื่อภาษาไทย : การป้องกันความขัดแย้งและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้และการบริหารจัดการแม่น้ำโขง
ชื่อภาษาอังกฤษ : การป้องกันความขัดแย้งและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้และการบริหารจัดการแม่น้ำโขง
คณะ : สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :