ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : พล.อ.ต.ดร.ทวีศักดิ์ เทรูยา
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อภาษาอังกฤษ : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คณะ : วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :