ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท์
ชื่อภาษาไทย : การทดสอบการปนเปื้อนและความเป็นพิษของตำรับยาสมุนไพร
ชื่อภาษาอังกฤษ : การทดสอบการปนเปื้อนและความเป็นพิษของตำรับยาสมุนไพร
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :