ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ดร.ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด
ชื่อภาษาไทย : การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของตำรับยาสมุนไพร (ฤทธิ์เบาหวาน และลดความดันโลหิต)
ชื่อภาษาอังกฤษ : การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของตำรับยาสมุนไพร (ฤทธิ์เบาหวาน และลดความดันโลหิต)
คณะ : วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :