ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ดร.ศุภวรรณ บุญระเทพ
ชื่อภาษาไทย : ชก.การวิจัยและพัฒนาตำรับยาสมุนไพรใน 5 กลุ่มอาการโรค เรื่องที่1 การศึกษาทางเภสัชเวทของพืชที่ใช้ในตำรับยาสมุนไพร
ชื่อภาษาอังกฤษ : ชก.การวิจัยและพัฒนาตำรับยาสมุนไพรใน 5 กลุ่มอาการโรค เรื่องที่1 การศึกษาทางเภสัชเวทของพืชที่ใช้ในตำรับยาสมุนไพร
คณะ : วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :