ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ผศ.ดร. รตนพร สุรีย์ ศุภลักษณ์นารี
ชื่อภาษาไทย : การเปลี่ยนแปลงของสภาพพลังชีวิต ชีวพลัง Bioenergy หลังการออกกำลังกาย โดยการแพทย์แผนตะวันออก
ชื่อภาษาอังกฤษ : การเปลี่ยนแปลงของสภาพพลังชีวิต ชีวพลัง Bioenergy หลังการออกกำลังกาย โดยการแพทย์แผนตะวันออก
คณะ : วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :