ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
ชื่อภาษาไทย : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสุขภาพ
ชื่อภาษาอังกฤษ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสุขภาพ
คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :