ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ผศ.วนิดา โอศิริพันธุ์
ชื่อภาษาไทย : การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยรังสิต
คณะ : คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :