ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ผศ.ศศิรินทร์ แลบัว
ชื่อภาษาไทย : ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีสารดูดซับทางชีวภาพ
ชื่อภาษาอังกฤษ : ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีสารดูดซับทางชีวภาพ
คณะ : คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :