ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : รศ.ดร. ดวงพร สุวรรณกุล
ชื่อภาษาไทย : สารอาลีโลพาธิกจากเปลือกส้ม ทางเลือกเพื่อทดแทนสารเคมีกำจัดวัชพืช
ชื่อภาษาอังกฤษ : สารอาลีโลพาธิกจากเปลือกส้ม ทางเลือกเพื่อทดแทนสารเคมีกำจัดวัชพืช
คณะ : คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :