ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ดร. เพ็ญนภา มานิตย์โชติพิสิฐ
ชื่อภาษาไทย : แนวทางการลดปัญหาปริมาณคราบไขมันและขยะในพื้นที่ชุมชนตำบลหลักหก
ชื่อภาษาอังกฤษ : แนวทางการลดปัญหาปริมาณคราบไขมันและขยะในพื้นที่ชุมชนตำบลหลักหก
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :