ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ผศ.วัลลภ บัวชุม
ชื่อภาษาไทย : ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักบัญชีไทยตาม IEG 11 ของสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ
ชื่อภาษาอังกฤษ : ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักบัญชีไทยตาม IEG 11 ของสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ
คณะ : คณะบัญชี
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :