ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ผศ.เกศรา สุพยนต์
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาต้นแบบสังคมธรรมาธิปไตย: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เปลี่ยนเป็น ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อหลักสังคมธรรมาธิปไตยในมหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : การพัฒนาต้นแบบสังคมธรรมาธิปไตย: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เปลี่ยนเป็น ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อหลักสังคมธรรมาธิปไตยในมหาวิทยาลัยรังสิต
คณะ : คณะบัญชี
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :