ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : อ.ศิริพร โควบุตร
ชื่อภาษาไทย : ลักษณะของเชื้อ Vibrio cholerae จากอาหารประเภท crustacean และ shell fish จากตลาดสด
ชื่อภาษาอังกฤษ : ลักษณะของเชื้อ Vibrio cholerae จากอาหารประเภท crustacean และ shell fish จากตลาดสด
คณะ : คณะเทคนิคการแพทย์
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :