ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : รศ.กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์
ชื่อภาษาไทย : การสำรวจความชุกของยีนดื้อยา Pfmdr1 จากประเทศไทยโดยวิธีMultiplex Nested PCR-RFLP
ชื่อภาษาอังกฤษ : การสำรวจความชุกของยีนดื้อยา Pfmdr1 จากประเทศไทยโดยวิธีMultiplex Nested PCR-RFLP
คณะ : คณะเทคนิคการแพทย์
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :