ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : อ.ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด
ชื่อภาษาไทย : ผลของการใช้แป้งถั่วเขียวเพาะงอกทดแทนแป้งสาลีบางส่วนต่อคุณภาพของเส้นบะหมี่สด
ชื่อภาษาอังกฤษ : ผลของการใช้แป้งถั่วเขียวเพาะงอกทดแทนแป้งสาลีบางส่วนต่อคุณภาพของเส้นบะหมี่สด
คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร : 52/2553

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :