ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : อ.พัชรี รัตนพันธุ์
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บ
ชื่อภาษาอังกฤษ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บ
คณะ : คณะศิลปะและการออกแบบ
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร : 50/2553

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :