ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ผศ.ดร.กนกพร ฉายะบุระกุล
ชื่อภาษาไทย : ศึกษาผลความเป็นพิษระยะเฉียบพลัน และกึ่งระยะยาว ในหนูที่กิน Xanthone ซึ่งสกัดมาจากเปลือกมังคุดในประเทศไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ : ศึกษาผลความเป็นพิษระยะเฉียบพลัน และกึ่งระยะยาว ในหนูที่กิน Xanthone ซึ่งสกัดมาจากเปลือกมังคุดในประเทศไทย
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร : 44/2553

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :