ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : อ.นันธิดา พันธุศาสตร์
ชื่อภาษาไทย : ผลของการพัฒนาแนวปฏิบัติเฝ้าระวัง/ป้องกันการพลัดตกหกล้มต่ออัตราการตกเตียง ความพึงพอใจ และความตระหนัก โดยใช้คำว่า "I'm safe"
ชื่อภาษาอังกฤษ : ผลของการพัฒนาแนวปฏิบัติเฝ้าระวัง/ป้องกันการพลัดตกหกล้มต่ออัตราการตกเตียง ความพึงพอใจ และความตระหนัก โดยใช้คำว่า "I'm safe"
คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร : 43/2553

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :