ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : เรือเอกหญิงสุธาสินี ศรีนุ่น
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาการเกิดประสาทหูเสื่อมของผู้ปฏิบัติการในอากาศ
ชื่อภาษาอังกฤษ : การศึกษาการเกิดประสาทหูเสื่อมของผู้ปฏิบัติการในอากาศ
คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร : 42/2553

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :