ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาความเหมาะสมในการจัดการขยะและน้ำเสียในมหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : การศึกษาความเหมาะสมในการจัดการขยะและน้ำเสียในมหาวิทยาลัยรังสิต
คณะ : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร : 38/2553

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :