ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ผศ.พัชรี คำธิตา
ชื่อภาษาไทย : วัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิทย่อยสลายได้จากพอลิโอลิฟินและผักตบชวา
ชื่อภาษาอังกฤษ : วัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิทย่อยสลายได้จากพอลิโอลิฟินและผักตบชวา
คณะ : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร : 37/2553

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :