ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ผศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
ชื่อภาษาไทย : การปรับปรุงคุณภาพการหมักแบบอาหารแข็งของปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ชื่อภาษาอังกฤษ : การปรับปรุงคุณภาพการหมักแบบอาหารแข็งของปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร : 35/2553

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :