ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ผศ.ดร.อภิธวัฒน์ จรินทร์นันต์
ชื่อภาษาไทย : ชุมชนต้นแบบ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง
ชื่อภาษาอังกฤษ : ชุมชนต้นแบบ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร : 15/2553

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :