ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : อ.สุเทพ ชูช่วย
ชื่อภาษาไทย : การชักนำโพลีพลอยด์ในว่านเอ็นเหลืองด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ : การชักนำโพลีพลอยด์ในว่านเอ็นเหลืองด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร : 09/2553

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :