ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี
ชื่อภาษาไทย : การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดสำหรับใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อภาษาอังกฤษ : การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดสำหรับใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
ปีที่ขอทุน : 2553
รหัสเอกสาร : 03/2553

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :