ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2562


จำนวนบท 3 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : พลังสุขภาพจิตและระดับความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ฐิตินันท์ อ้วนล่ำ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ความหลากหลายของยีน Glutathione –S- transferase P1 ที่ exon 5 และ exon 6 ในผู้ป่วยมะเร็งตับชาวไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ความผันแปรทางพันธุกรรมของของยีน PON1 ณ ตำแหน่ง L55M และตำแหน่ง -108C>T ของเกษตรกรไทยที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.วนิดา พงศ์สถาพร    
[อ่านบทคัดย่อ ...]