ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2560


จำนวนบท 82 บทความ
รหัส
94/2560
ชื่อบทความ : การรับรู้ของนักท่องเที่ยวไทยกลุ่มมิลเลนเนียลหรือกลุ่มเจ็นเอ็มในประเทศไทยที่มีต่อแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Article Name : The Perception of Millennial Generation (M Generation) Thai Tourist in Thailand on the Concept of Sustainable Tourism
ผู้จัดทำ : อ.พัฒน์ธีรา พันธราธร   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
74/2560
ชื่อบทความ : ผลของการตกเเต่งพื้นผิวต่อความโปร่งเเสงเเละเสถียรภาพทางสีของเซรามิกที่มีพอลิเมอร์แทรกอยู่
Article Name : The effect of surface finishing on translucency and color stability of polymer-infiltrated ceramic network material (PICN)
ผู้จัดทำ : อ.ทพ.ภาคภูมิ ศรีนวล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
90/2560
ชื่อบทความ : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหล่อโย ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย
Article Name : The Sustainable Development of Thai Community : Case Study: Ban Lo Yo local village, Chengrai
ผู้จัดทำ : อ.รสรินทร์ ชอว์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
91/2560
ชื่อบทความ : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบาตูปูเตะ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
Article Name : The Sustainable Development of Thai Community : Case Study Banbatuputeh local village, Trang
ผู้จัดทำ : อาจาร์ศิรดล ชำนาญคดี   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
92/2560
ชื่อบทความ : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษา ชุมชนภูผักไซ่ ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
Article Name : The Sustainable Development of Thai Community : Case Study: Banpupaksai, Petchaboon
ผู้จัดทำ : อาจารย์กรพงศ์ กรรณสูต   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
18/2560
ชื่อบทความ : นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อกำหนดเขตการผลิตพืชเศรษฐกิจแม่นยำ
Article Name : Innovation of GIS Technology for Precision Crop Zoning
ผู้จัดทำ : ดร.สุทัศน์ สุรวาณิช   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
19/2560
ชื่อบทความ : การศึกษาการออกแบบและสร้างหัวใจประดิษฐ์แบบ Electromechanical ระยะที่ 1: การทดสอบกับแบบจำลองระบบไหลเวียนเลือด
Article Name : Study Design and Construction of Electromechanical Total Artificial Heart Phase I: Mock Circulation Experiments.
ผู้จัดทำ : อ.รณชิต ดีปานแก้ว   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
48/2560
ชื่อบทความ : การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิด้านกฏหมายในการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช
Article Name : The legal rights protection on performance of the psychiatric social worker
ผู้จัดทำ : อ.สุจินต์ เสนาแพทย์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
70/2560
ชื่อบทความ : ความแม่นยำของเครื่องวัดความยาวรากฟันอิเล็กทรอนิกส์ในฟันน้ำนมทางคลินิก
Article Name : Clinical accuracy of an electronic apex locator in primary teeth
ผู้จัดทำ : อ.ทญ.ญาดา อนันต์วัฒน์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
71/2560
ชื่อบทความ : การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของกระดูกปลูกถ่ายไร้โปรตีนชนิดใหม่ที่ผลิตในประเทศไทย
Article Name : Physicochemical analysis of new deproteinized bovine bone graft made in Thailand
ผู้จัดทำ : อ.ทญ.ธันยาพร กังวานณรงค์กุล    
[อ่านบทคัดย่อ ...]