ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2560


จำนวนบท 82 บทความ
รหัส
11/2560
ชื่อบทความ : แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Article Name : The Ways to Promote Tourism in Muang District, Chachoengsao Province
ผู้จัดทำ : ผศ.นพปฎล ธาระวานิช   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
12/2560
ชื่อบทความ : การพัฒนาสูตรตำรับสเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและดับกลิ่นปากจากสารสกัดแก่นสน
Article Name : Formulation development of antibacterial and oral deodorant spray from Pinus merkusii extract
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.อภิรักษ์ สกุลปักษ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
49/2560
ชื่อบทความ : สิทธิและเสรีภาพภายใต้หลักกฎหมายเอกชน กรณีศึกษาการมอบอำนาจถาวรให้เป็นผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล
Article Name : Right and Freedom on Private Law Principle; Durable Power of Attorney for being mandated to Conservator or Curator Case Study
ผู้จัดทำ : อ.เชฎฐ คำวรรณ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
50/2560
ชื่อบทความ : การสังเคราะห์และศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งปากมดลูกของสารอนุพันธ์แอริลเอไมด์
Article Name : Synthesis and Study of Anti-cervical cancer activity of Aryl Amide Derivative
ผู้จัดทำ : อ.ดร.ภญ.ฐิตารีย์ ธีรชยานันท์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
51/2560
ชื่อบทความ : การออกแบบตกแต่งร้านค้าปลีกท้องถิ่นในประเทศไทยในการสร้างทัศนคติเชิงบวกสำหรับผู้สูงวัย
Article Name : Upcountry Retail Store Design in Thailand to Generate Positive Attitudes of Elderly People.
ผู้จัดทำ : ดร.ไปรยา ทีปต์ศิริ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
52/2560
ชื่อบทความ : รูปแบบและวิธีการสื่อความหมายเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่านโปสเตอร์ภาพยนตร์
Article Name : Formats and Interpretation of marketing communication through movie posters.
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.กฤษณีกร เจริญกุศล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
97/2560
ชื่อบทความ : หลักการที่ดีในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวพืชกัญชาที่มีผลต่อปริมาณสารสำคัญในกัญชา
Article Name : Good Agriculture and Harvest Practice of Cannabis Plant for Active Compound Contents
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
98/2560
ชื่อบทความ : การหาค่าที่เหมาะสมของการสกัดสารจากกัญชาเพื่อให้ได้สารสำคัญปริมาณสูงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Article Name : Optimization of cannabis extraction to obtain the high amount of active constituents using computer program
ผู้จัดทำ : ภก.เชาวลิต มณฑล    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
54/2560
ชื่อบทความ : การวิเคราะห์เนื้อหาด้านภาพลักษณ์องค์กรที่นำเสนอผ่านพ็อกเก็ตบุ๊ก กรณีศึกษา ปิรามิดหน้าเสาธง วิชาตกเขา และคบเด็กสร้างแบรนด์
Article Name : Content Analysis of Corporate Image in Pocket Books : Case Study of Piramid Hna Soaw Thong, Wicha Thok Khoa, and Khob Dek Srang Brand
ผู้จัดทำ : อ.รพีวรรณ กลยนี    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
67/2560
ชื่อบทความ : ผลของการใช้ยาเดกซาเมทาโซนที่ขนาดต่ำกว่าขนาดที่ใช้ในการรักษาปกติโดยการฉีดที่ชั้นใต้เยื่อเมือกก่อนการผ่าฟันกรามล่างคุด
Article Name : Effect of preoperative submucosal injection of subtherapeutic dose of dexamethasone after surgical removal of lower third molar impaction
ผู้จัดทำ : ผศ.ทพญ.ดร. ลัดดาวัลย์ สุนันท์ลิกานนท์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]