ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2560


จำนวนบท 82 บทความ
รหัส
40/2560
ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่อประสิทธิภาพการให้นมแม่ และอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรกหลังคลอดของมารดาที่คลอดบุตรคนแรก หอผู้ป่วยสูติกรรมสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
Article Name : Effects of breastfeeding promotion program on efficiency of breastfeeding and Breastfeeding rate in the first 6 months of first-time mother of Obstetric Ward, Nopparat Rajathanee Hospital.
ผู้จัดทำ : อ.ทิพวรรณ์ เอี่ยมเจริญ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
86/2560
ชื่อบทความ : การวิเคราะห์โครงสร้างสัณฐานและอัตลักษณ์ของชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย
Article Name : An Analysis of Urban Morphology and Identity of Chiang Khan Community, Loei
ผู้จัดทำ : อ.ธนัฐวัสส์ วงศ์ทิมารัตน์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
45/2560
ชื่อบทความ : การแสดงออกของ Interleukin-8 ที่มีบทบาทในการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งและหลอดเลือดหัวใจตีบตันเฉียบพลัน
Article Name : Role of Interleukin-8 expression involved in pathogenesis of atherosclerosis and acute coronary heart disease
ผู้จัดทำ : ดร.รัชนก ขำศิริ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
3/2560
ชื่อบทความ : การใช้สารสกัดคล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียนเพื่อใช้เป็นชั้นเมทริกซ์สำหรับแผ่นแปะผิวหนังนิโคติน
Article Name : Using of pectin – like extract from durian fruit – hulls using as matrix layer for nicotine transdermal patches
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
4/2560
ชื่อบทความ : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในตำรับยาสมุนไพรไทยเบญจโลกวิเชียรด้วยวิธี HPLC-DAD fingerprint
Article Name : Analytical method development for the determination of active compounds in Thai Herbal Remedy: Benchalokawichian using HPLC-DAD fingerprint technique
ผู้จัดทำ : อ.ดร.ภก.ปฐม โสมวงศ์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
5/2560
ชื่อบทความ : การประเมินตัวแปรของลูกตาในคนที่สูบบุหรี่
Article Name : Evaluation of ocular parameters in smoking cigarettes
ผู้จัดทำ : อ.นิศา ปานอ่อน   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
32/2560
ชื่อบทความ : การศึกษาผลของยาสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียงในการปกป้องอันตรายต่อตับจากยาพาราเซตามอลในหนูขาวใหญ่
Article Name : Study on the Hepatoprotective Effect of the Derris scandens Extract Drug against Paracetamol-induced Hepatic Injury in Rats
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
83/2560
ชื่อบทความ : การวิจัยและพัฒนาต้นแบบสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมธุรกิจนวดไทย
Article Name : Research and Development for Social Media Prototype in Thai Massage Business Promotion.
ผู้จัดทำ : อ.ณัฐศรชัย พรเอี่ยม    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
44/2560
ชื่อบทความ : การหาสภาวะที่เหมาะสมของอนุภาคนาโนควบคุมการปลดปล่อยยาจากไคโตซาน/อัลจิเนตที่บรรจุแอลฟาแมงโกสตินด้วยการออกแบบแฟคทอเรียลเต็มรูป
Article Name : Optimization of α–mangostin-loaded chitosan/alginate controlled-release nanoparticles using full factorial design
ผู้จัดทำ : อ.ดร.ภญ.วิภาดา สัมประสิทธิ์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
10/2560
ชื่อบทความ : อาชญากรรมในจังหวัดชายแดนใต้
Article Name : Crime in southern border provinces of Thailand.
ผู้จัดทำ : ร้อยตำรวจเอก ดร.จอมเดช ตรีเมฆ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]