ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2560


จำนวนบท 82 บทความ
รหัส
26/2560
ชื่อบทความ : การศึกษาความคงตัวขององค์ประกอบทางเคมีในสมุนไพรหญ้าดอกขาว
Article Name : Stability study on chemical constituents of Cyanthillium cinereum (L.) H. Rob.
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.ภก.ทศธน จรูญรัตน์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
29/2560
ชื่อบทความ : การเพิ่มขึ้นของค่าความผิดปกติของสายตา ในเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้น โรงเรียนสายปัญญารังสิต
Article Name : The progression of refractive errors in junior high school students in Saipanyarangsit school
ผู้จัดทำ : อ.ภัชภิชา ยกกำพล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
30/2560
ชื่อบทความ : โมเดลสมการโครงสร้างของความสามารถด้านโลจิสติกส์ต่อผลการดำเนินงานขององค์การผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
Article Name : A Structure Equation Modeling of Logistics Capability on Firm Performance of Autopart Manufacturing Industry in Thailand
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
31/2560
ชื่อบทความ : ปัจจัยการดำเนินงานที่มีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
Article Name : Operational Factors Influencing the Competitiveness Affecting the Success of Small and Medium Enterprises in Thai Gems and Jewelry Industry
ผู้จัดทำ : ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
64/2560
ชื่อบทความ : การวิจัยแบบทางคลินิกแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมด้วยการใช้สารยึดติดทางทันตกรรมสำหรับการยึดติดของวิธีการเคลือบรอยผุบริเวณหลุมร่องฟัน
Article Name : A randomized controlled trial of intermediate bonding agent for the retention of pit and fissure caries sealing
ผู้จัดทำ : อ.สุกริช พูลสุข   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
65/2560
ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบความมั่นคงในการทรงท่าและความสามารถในการเดินขณะทำงานอย่างอื่นร่วมด้วยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กับผู้ที่มีสุขภาพดี
Article Name : Comparison of postural stability and dual-task walking between the patients with type 2 diabetes mellitus and healthy controls
ผู้จัดทำ : ดร.กิติมา รงค์สวัสดิ์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
28/2560
ชื่อบทความ : การพัฒนาเครื่องมือวัดความดันและอัตราการไหลของเลือดโดยใช้ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของคลื่นอัลตราซาวน์
Article Name : Development of Ultrasonic Doppler Module for Blood Pressure and Flow Rate Measurement
ผู้จัดทำ : อ.รุจิภาส บวรทวีปัญญา   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
58/2560
ชื่อบทความ : ความเที่ยงและความตรงของวิธีประเมินการทรงตัวตาม O’Sullivan Function Balance Grade ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
Article Name : Reliability and Validity of O’Sullivan Function Balance Grade Assessment in Person with Stroke
ผู้จัดทำ : ดร.บุศรา ชินสงคราม    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
76/2560
ชื่อบทความ : การศึกษาออกแบบ และสร้างอุปกรณ์ส่วนแขนของหุ่นยนต์โดยเลียนแบบการเคลื่อนที่ในส่วนแขนของมนุษย์
Article Name : A STUDY ON THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF THE ROBOTIC ARM DEVICE IMITATES MOVEMENT IN THE HUMAN ARM
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
77/2560
ชื่อบทความ : ไฟโลจีนีติก ยีนก่อโรครุนแรง การสร้างไบโอฟิลม์ และรูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ที่ก่อโรคในทางเดินปัสสาวะ
Article Name : Phylogenetic group of uropathogenic Escherichia coli: virulence genes, biofilm formation, and antimicrobial resistance
ผู้จัดทำ : ดร.นิภาพร เทวาวงค์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]