ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2560


จำนวนบท 82 บทความ
รหัส
20/2560
ชื่อบทความ : การประเมินเส้นรอยยิ้มและการเผยของเหงือกในวัยหนุ่มสาวไทย
Article Name : Assessment of smile line and gingival display in Thai young adults
ผู้จัดทำ : อ.ทพญ.ดร.สุปราณี เบ็ญจสุพัฒนนันท์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
21/2560
ชื่อบทความ : ออกแบบและสร้าง เครื่องพยุงตัวผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนแรงและมีน้ำหนักตัวมากเคลื่อนย้ายระหว่างรถเข็นนั่ง เตียงนอนและห้องน้ำ
Article Name : Design and Construction of the elderly peoples support device and patients with weak muscle or heavy body weight between a wheelchair, a bed and a bathroom
ผู้จัดทำ : ผศ.ธนกร อยู่โต   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
23/2560
ชื่อบทความ : การยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งปอดจากสารสกัดว่านเพชรหึง
Article Name : Suppression of lung cancer cell metastasis by Grammatophyllum speciosum extract
ผู้จัดทำ : อ.ดร.ภญ.ปรียาภรณ์ พลายมี พิบูลชัยนันท์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
24/2560
ชื่อบทความ : การเพิ่มคุณสมบัติเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์คีราติโนไซด์โดยสาร gastrodin
Article Name : Gastrodin potentiates stemness in keratinocyte cells
ผู้จัดทำ : อ.ดร.ภญ.ศราพร หริการภักดี   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
93/2560
ชื่อบทความ : การเตรียมผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนจากน้ำมันปาล์มแดงดิบ
Article Name : preparation of hard soap using red palm oil
ผู้จัดทำ : อาจารย์กมะริยะ ขันราม   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
53/2560
ชื่อบทความ : ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวบนอินสตาแกรม : กรณีศึกษาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Article Name : Photograph of Public Relations Marketing for Tourism on Instagram: A Case Study of The Tourism Authority of Thailand
ผู้จัดทำ : อ.คมศร สนองคุณ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
89/2560
ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของฟันที่มองเห็นและความกว้างของใบหน้าที่ส่งผลต่อความสวยงามของรอยยิ้มในประชากรไทย
Article Name : The relationship between visualized tooth display and facial width and its effects on smile attractiveness of thai population
ผู้จัดทำ : อ.ทพ.อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
46/2560
ชื่อบทความ : การประกวดกลอนสดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะกลไกการ “สืบ-สร้าง” ร้อยกรองไทย
Article Name : Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Trophy for Poetry Competition Arranged by Rangsit University as a Means to “Preserve-Create” Thai Poetry
ผู้จัดทำ : อ.นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
68/2560
ชื่อบทความ : ผลของสารเคลือบผิวต่อความแข็งผิวของครอบฟันชั่วคราวชนิดบิสเอคิล
Article Name : Effects of surface coating agents to surface hardness of bis-acryl provisional restorations
ผู้จัดทำ : อ.ทญ. สปัน เล็งเลิศผล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
69/2560
ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอยยิ้มกับไบโอไทป์ของเหงือกรูปร่างฟันและจุดยอดสุดของความเว้าเหงือกบริเวณฟันหน้าบนในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้น
Article Name : Relationship between smile line and gingival biotype, tooth shape and gingival zenith of maxillary anterior teeth in Thai young adults
ผู้จัดทำ : อ.ทพ.ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]