ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2560


จำนวนบท 82 บทความ
รหัส
15/2560
ชื่อบทความ : การใช้เปลือกแก้วมังกร (Hylocereus undatus) ทดแทนหนังหมูและสารไนเตรทในผลิตภัณฑ์แหนม
Article Name : USED OF DARGON FRUIT (Hylocereus undatus) SHELL SUBSTITUTE PORK SKIN AND NITRATE IN NHAM
ผู้จัดทำ : ดร.กัณฐวุฒิ บุญมี   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
16/2560
ชื่อบทความ : ศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น: ศึกษากรณีร้านอาหารญี่ปุ่นเพิ่งเปิดดำเนินการ (Start-up) ในเขตกรุงเทพมหานคร
Article Name : The Potential of Japanese Restaurant’s Administration: Case Study the New Japanese Restaurant (Start-up) in Bangkok Metropolitan
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.วิภาดา คุปตานนท์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
13/2560
ชื่อบทความ : การสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กที่พบในน้ำกร่อยประเทศไทยด้วยตัวทำละลายจากธรรมชาติ
Article Name : Green solvents for lipid extraction from microalgae found in brackish water in Thailand.
ผู้จัดทำ : ผศ.ศศิรินทร์ แลบัว   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
14/2560
ชื่อบทความ : การหาค่าที่เหมาะสมของการสกัดฝางเพื่อพัฒนาเป็นตำรับแผ่นแปะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวหนอง
Article Name : Optimization of Caesalpinia sappan L. extraction to develop as skin patch for inhibiting pus forming bacteria
ผู้จัดทำ : อ.สุกัญญา เศรษฐรักษา   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
39/2560
ชื่อบทความ : ปัจจัยทำนายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน
Article Name : Factors Predicting Exclusive Breastfeeding among Working Mothers
ผู้จัดทำ : ดร.สุภางค์พิมพ์ รัตตสัมพันธ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
59/2560
ชื่อบทความ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน UGT1A1 (UGT1A1*28 และ *6) กับการเกิดภาวะบิลิรูบินในเลือดสูงในกลุ่มทารกแรกเกิดไทย
Article Name : The association between UGT1A1 polymorphisms (UGT1A1*28 and UGT1A1*6) and hyperbilirubinemia in Thai neonates
ผู้จัดทำ : ดร.เฉลิมพร อรรถศิลป์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
88/2560
ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของดีไลมอนนีนสังเคราะห์ที่ความเข้มข้นต่างกัน ต่อการอ่อนตัวของกัตตาเปอร์ชา
Article Name : The softening efficacy of various concentration of synthetic D-limonene on gutta percha
ผู้จัดทำ : อ.ทญ.ปรารถนา ยอดมโนธรรม    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
95/2560
ชื่อบทความ : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันปาล์มดิบและศึกษาการสกัดแคโรทีนอยด์จากเปลือกผลปาล์มแดง
Article Name : Study of chemical composition and extraction of Calotenoid from shell of red plam
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์ สุขเขียว    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
99/2560
ชื่อบทความ : การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดเวเฟอร์แตกตัวเร็วในช่องปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดกัญชาด้วยการทำแห้งแบบเยือกแข็ง
Article Name : Formulation development of orally fast disintegrating wafer tablets containing cannabis extract using freeze drying method
ผู้จัดทำ : ภก.เชาวลิต มณฑล    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
63/2560
ชื่อบทความ : การศึกษาอิทธิพลของราสายจากแหล่งเพาะพันธุ์ต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของลูกน้ำยุงลาย
Article Name : Study of the influence of filamentous fungi in breeding places on the development and survival of Aedes mosquito larvae (Diptera: Culicidae)
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วศินปิยมงคล    
[อ่านบทคัดย่อ ...]