ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2559


จำนวนบท 47 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติกจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การเตรียมและการดัดแปรถ่านกัมมันต์ด้วย เหล็ก (III) เพื่อกำจัดอาร์เซนิกในน้ำ
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ. ปัญญา มณีจักร์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
47/2559
ชื่อบทความ : ผลของสารทำความสะอาดพื้นผิวและเรซินซีเมนต์ต่อค่ากำลังยึดเฉือนของเซอร์โคเนียที่มีการปนเปื้อนพื้นผิว
Article Name : Effect of surface cleansing agents and resin cement on shear bond strength of surface contaminated zirconia
ผู้จัดทำ : อ.ทพ.ทักษ์สิทธิ์ จรัสแสงไพศาล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
22/2559
ชื่อบทความ : ผลของ ∆9-tetrahydrocannabinol จากต้นกัญชา ต่อการยับยั้งมะเร็งทางเดินน้ำดี ในสัตว์ทดลอง
Article Name : Anti-cholangiocarcinoma activity of 9-tetrahydrocannabinol from Cannabis sativa in animal models
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.สุรางค์ ลีละวัฒน์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
37/2559
ชื่อบทความ : ค่านิยมทางสังคมและการสร้างความหมายที่สะท้อนผ่านข่าวกีฬาโอลิมปิก 2016 ในหนังสือพิมพ์ไทย
Article Name : The Social Values And Significations Through News Report Of Oylimpic 2016 In Thai Newspapers
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
45/2559
ชื่อบทความ : การประเมินเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ ต้นแบบ RU-HBM1 ทางคลินิก
Article Name : Clinical Evaluation of a Novel Resin Modified Glass Ionomer Cement Prototype RU-HBM1
ผู้จัดทำ : ศ.ทญ.ละอองทอง วัชราภัย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
46/2559
ชื่อบทความ : การเคลื่อนกล้องเพื่อสื่อความหมายของรายการสารคดีท่องเที่ยววิวไฟน์เดอร์
Article Name : The camera movement for communication of travel documentary program “View Finder”
ผู้จัดทำ : อาจารย์วรวุฒิ อ่อนน่วม    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
33/2559
ชื่อบทความ : การพัฒนาแป้งฝุ่นผัดหน้าจากแป้งเท้ายายม่อมและการประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมความมันบนใบหน้าของตำรับ
Article Name : Development of loose face powder with Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze powder and its efficacy assessment in oil control on facial skin
ผู้จัดทำ : อาจารย์ตุลย์ ชูสุทธิ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
20/2559
ชื่อบทความ : อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและกรดอะมิโนไทโรซีนในการชักนำแคลลัสมะกอก และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารโอลิวโรพีน
Article Name : The influence of plant growth regulators and tyrosine on callus induction of olive and its antioxidative property and oleuropein content
ผู้จัดทำ : อาจารย์ปฐมาภรณ์ ปฐมภาค   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
21/2559
ชื่อบทความ : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสำคัญปริมาณสูงในพืชกัญชา
Article Name : Study on the optimum extract condition for the high content of active compounds in Cannabis plant
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.นริศา คำแก่น   
[อ่านบทคัดย่อ ...]