ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2558


จำนวนบท 45 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.มุกดา โควหกุล    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ความสามารถด้านโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการจัดการความรู้ขององค์การธุรกิจเกษตรในประเทศไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร. ปิยภรณ์ ชูชีพ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำกล้วยหอมอัดก๊าซ
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.วนิดา โอศิริพันธุ์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : แก่นคุณค่าข่าวในการรายงานข่าวออนไลน์การค้นพบโบราณวัตถุทองคำ “สุวรรณกลิงคะ” จังหวัดนครศรีธรรมราช
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
01/2558
ชื่อบทความ : การสร้างเซลล์เพาะเลี้ยงแคลลัสตัดแต่งพันธุกรรมจากต้นกระท่อมเพื่อใช้ในการผลิตแอลคาลอยด์
Article Name : การสร้างเซลล์เพาะเลี้ยงแคลลัสตัดแต่งพันธุกรรมจากต้นกระท่อมเพื่อใช้ในการผลิตแอลคาลอยด์
ผู้จัดทำ : อาจารย์ ดร.ทศธน จรูญรัตน์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
02/2558
ชื่อบทความ : การใช้โปรตีโอมิกส์ตรวจสอบการเปลี่ยนวิถีสังเคราะห์ของพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกลีเซอรอลเป็นกลูโคนีโอเจนีสิสในแบคทีเรีย Cupriavidus necator
Article Name : การใช้โปรตีโอมิกส์ตรวจสอบการเปลี่ยนวิถีสังเคราะห์ของพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกลีเซอรอลเป็นกลูโคนีโอเจนีสิสในแบคทีเรีย Cupriavidus necato
ผู้จัดทำ : อาจารย์ ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
03/2558
ชื่อบทความ : ปัจจัยพยากรณ์การยอมรับนวัตกรรมการสื่อสานการตลาดของพลเมืองดิจิทัลไทย
Article Name : ปัจจัยพยากรณ์การยอมรับนวัตกรรมการสื่อสานการตลาดของพลเมืองดิจิทัลไทย
ผู้จัดทำ : อาจารย์พิทักษ์ ชูมงคล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
16/2558
ชื่อบทความ : ยุทธศาสตร์การรื้อฟื้นเส้นทางสายไหมของจีน กับการผงาดขึ้นครองอำนาจนำในระดับโลก
Article Name : The China’s New Silk Road Strategy and the Rise to be Global Hegemon
ผู้จัดทำ : อาจารย์อาทิตย์ ทองอินทร์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
22/2558
ชื่อบทความ : การศึกษาความเป็นพิษเบื้องต้นของเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) และคุณสมบัติการชักนำให้เซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงตายแบบอะพอพโทซิส
Article Name : Cytotoxicity screening of Neonothopanus nimbi and its apoptotic induction in cancer cell lines
ผู้จัดทำ : ดร.ฐาปนาวรรณ นาสมยนต์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]