ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2556


จำนวนบท 118 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : แนวทางการเก็บรักษาสินค้าประเภทผลไม้สดในสภาพเย็นเพื่อการส่งออกของผู้ให้บริการคลังสินค้าเย็น
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.รัตชพงษ์ เขียวพันธุ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาโครงสร้างต้นทุนและกำไรของการผลิตยางพาราในโครงการปลูกยางพาราภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการในช่วงปี 2004-2006
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.ประยูร โตสงวน   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาคุณลักษณะของแบคเทอริโอฟาจที่ฆ่าเชื้อ Aeromomas hydrophila
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.จิราภรณ์ เกตุดี    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การผลิตโปรตีน GroEL ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดย เทคนิคพันธุวิศวกรรม
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ผลกระทบทางการเงินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีต่อรายงานทางการเงินของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมในเขตปทุมธานี ประเทศไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : นวัตกรรมเครื่องมือทางสังคมที่เหมาะสมต่อการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบตัวพาไขมันขนาดนาโนเมตรบรรจุน้ำมันรำข้าว
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์ตุลย์ ชูสุทธิ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การเสริมฤทธิ์ระหว่างสารสกัดจากธรรมชาติกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้งเชื้อ Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ระบบรถบริการอัจฉริยะภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.สุรชัย ดียิ่ง    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : เปรียบเทียบผลได้ของน้ำตาลรีดิวซ์ที่ผลิตจากกากมันสำปะหลังระหว่างการใช้กรดเจือจางและด่างในการปรับสภาพวัตถุดิบ
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด   
[อ่านบทคัดย่อ ...]