ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2556


จำนวนบท 118 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาสถานการณ์การก่อการร้ายข้ามชาติในประเทศไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.อาทิตย์ ทองอินทร์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การแยกสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดผักหวานป่าและผักหวานเมา
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ลักษณา เจริญใจ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การผลิตกรดอินทรีย์โดยการหมักของเสียจากมูลแพะที่เหมาะสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ ปรับ การศึกษาความสามารถในการใช้กรดอินทรีย์ระเหยง่ายจากมูลแพะของจุลินทรีย์ต่างสายพันธุ์เพื่อการผลิตพลาสติกชีวภาพ
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำลายเชื้อด้วยความร้อนสูงจากแผ่นเซรามิคที่พัฒนาเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.เฉลิมพล แก้วใจ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : แนวทางเพิ่มสมรรถนะด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย หลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.มานะ เงินศรีสุข   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : คณะรัฐมนตรีไทย พ.ศ.2516-2519
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกสีเขียวประเภทซุเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.กัญญ์กณิษฐ์ กมลกิตติวงศ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การเล่าเรื่องด้วยลำดับภาพโดยการสอดแทรกงานดิจิทัลอาร์ตเข้ากับภาพองค์ประกอบ สถาปัตยกรรม
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.พนัส โภคทวี   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ในระหว่างการแปรรูปน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวมอลต์
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยสำหรับจังหวัดนครนายก
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.อิทธิพันธ์ พัฒนานุพงษ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]