ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2556


จำนวนบท 118 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : การประเมินความสามารถของร่างกายนักกีฬายูโดทีมชาติไทย (ชุดซีเกมส์ ปี 2013)
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อพลังในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.เกสรา สุขสว่าง   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การท่องเที่ยวเชิงศาสนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษา วัดในกรุงเทพมหานคร
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ลัดดาวรรณ์ มัณยานนท์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างชาติของบุคลากรสื่อสารมวลชนไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.วิวรรธน์ ปาณะสิทธิพันธุ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิต Polyhydroxyyalkanoates จากตัวอย่างดินในประเทศไทยโดยใช้ของเหลือทิ้งจากการผลิตน้ำมันรำข้าวเป็นแหล่งคาร์บอน
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ความชุกของเชื้อ Streptococcus agalactiae ที่ปนเปื้อนในคนไทยที่มีสุขภาพดี
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.สุวรรณา ตระกูลสมบูรณ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การจัดทำแนวทางการรักษากับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย ณ คลินิกโรคหืด โรงพยาบาลปทุมธานี
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.อภิสิทธิ์ ประวัง   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : เป็น ความผันแปรทางพันธุกรรม ของยีน MiR 146a ในผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.วนิดา พงศ์สถาพร   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การผลิตเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักกลิ่นรสผลไม้ผง
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.นันทนิตย์ คงวัน   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ผลของพารามิเตอร์ต่างๆต่อผลได้ของน้ำตาลรีดิวซ์ที่ผลิตจากกากมันสำปะหลังโดยเอนไซม์ผสมที่ผลิตจากเชื้อรา
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.กำไล เลาหพัฒนาเลิศ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]