ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2556


จำนวนบท 118 บทความ
รหัส
74/2556
ชื่อบทความ : การผลิตโปรตีน GroEL ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดย เทคนิคพันธุวิศวกรรม
Article Name : การผลิตโปรตีน GroEL ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดย เทคนิคพันธุวิศวกรรม
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
78/2556
ชื่อบทความ : การเสริมฤทธิ์ระหว่างสารสกัดจากธรรมชาติกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้งเชื้อ Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
Article Name : การเสริมฤทธิ์ระหว่างสารสกัดจากธรรมชาติกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้งเชื้อ Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
83/2556
ชื่อบทความ : การพัฒนาเครื่องแยกฝุ่นละอองชนิดไซโคลนสำหรับเตาชีวมวล
Article Name : การพัฒนาเครื่องแยกฝุ่นละอองชนิดไซโคลนสำหรับเตาชีวมวล
ผู้จัดทำ : ดร. พิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันยู   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
85/2556
ชื่อบทความ : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Article Name : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้จัดทำ : อ.สุพัตรา ราษฎร์ศิริ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
86/2556
ชื่อบทความ : การเตรียมเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ให้ผลบวกใน Direct Antiglobulin Test
Article Name : การเตรียมเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ให้ผลบวกใน Direct Antiglobulin Test
ผู้จัดทำ : ผศ.อังสนา โยธินารักษ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
87/2556
ชื่อบทความ : An Analysis of Thailand’s Bank Lending Practice since financial crisis in 1997
Article Name : An Analysis of Thailand’s Bank Lending Practice since financial crisis in 1997
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.ชวนชัย อัชนันท์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
89/2556
ชื่อบทความ : ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกสีเขียวประเภทซุเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย
Article Name : ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกสีเขียวประเภทซุเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
90/2556
ชื่อบทความ : การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะในประเทศไทย: วิธีการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้มด้วยบูทแสต๊ป
Article Name : การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะในประเทศไทย: วิธีการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้มด้วยบูทแสต๊ป
ผู้จัดทำ : ดร.ยศ อมรกิจวิกัย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]