ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2556


จำนวนบท 118 บทความ
รหัส
36/2556
ชื่อบทความ : การคาดการณ์ปริมาณฝนรุนแรงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
Article Name : การคาดการณ์ปริมาณฝนรุนแรงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ผู้จัดทำ : อาจารย์นิภาพร ปัญญายงค์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
46/2556
ชื่อบทความ : คณะรัฐมนตรีไทย พ.ศ.2516-2519
Article Name : คณะรัฐมนตรีไทย พ.ศ.2516-2519
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
53/2556
ชื่อบทความ : การรักษาความวิการของกระดูกรอบรากฟันเทียมที่กระดูกทิเบียในกระต่ายโดยการชักนำให้กระดูกคืนสภาพใช้ร่วมกับเซลล์ต้นกำเนิดจากไขมันและเซลล์ต้นกำเนิดจากกระดูกไขสันหลัง
Article Name : การรักษาความวิการของกระดูกรอบรากฟันเทียมที่กระดูกทิเบียในกระต่ายโดยการชักนำให้กระดูกคืนสภาพใช้ร่วมกับเซลล์ต้นกำเนิดจากไขมันและเซลล์ต้นกำเนิดจากกระดูกไขสันหลัง
ผู้จัดทำ : ทพ.ณัฐวุฒิ ศุภชวโรจน์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
55/2556
ชื่อบทความ : การสังเคราะห์งานวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศในวารสารวิจัยต่างประเทศ ในรอบหนึ่งทศวรรษ (2547-2556)
Article Name : การสังเคราะห์งานวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศในวารสารวิจัยต่างประเทศ ในรอบหนึ่งทศวรรษ (2547-2556)
ผู้จัดทำ : ผศ.ดารุเรศ กาศโอสถ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
58/2556
ชื่อบทความ : การแยกและศึกษาคุณลักษณะของแบคเทอริโอฟาจที่จำเพาะต่อเชื้อ Pseudomonas aeruginnosa
Article Name : การแยกและศึกษาคุณลักษณะของแบคเทอริโอฟาจที่จำเพาะต่อเชื้อ Pseudomonas aeruginnosa
ผู้จัดทำ : ดร.สัณห์สิรี เมืองมาลย์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
61/2556
ชื่อบทความ : สารออกฤทธิ์ชีวภาพจากเชื้อรา Aspergillus unguis CRI282-03
Article Name : สารออกฤทธิ์ชีวภาพจากเชื้อรา Aspergillus unguis CRI282-03
ผู้จัดทำ : อ.นลินี ประดับญาติ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
70/2556
ชื่อบทความ : ระบบการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจากต่างสถาบันอุดมศึกษามายังมหาวิทยาลัยรังสิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
Article Name : ระบบการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจากต่างสถาบันอุดมศึกษามายังมหาวิทยาลัยรังสิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ผู้จัดทำ : อ.เบญจา สันติธนานนท์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
71/2556
ชื่อบทความ : แนวทางการเก็บรักษาสินค้าประเภทผลไม้สดในสภาพเย็นเพื่อการส่งออกของผู้ให้บริการคลังสินค้าเย็น
Article Name : แนวทางการเก็บรักษาสินค้าประเภทผลไม้สดในสภาพเย็นเพื่อการส่งออกของผู้ให้บริการคลังสินค้าเย็น
ผู้จัดทำ : อ.รัตชพงษ์ เขียวพันธุ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
72/2556
ชื่อบทความ : การศึกษาโครงสร้างต้นทุนและกำไรของการผลิตยางพาราในโครงการปลูกยางพาราภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการในช่วงปี 2004-2006
Article Name : การศึกษาโครงสร้างต้นทุนและกำไรของการผลิตยางพาราในโครงการปลูกยางพาราภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการในช่วงปี 2004-2006
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.ประยูร โตสงวน   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
73/2556
ชื่อบทความ : การศึกษาคุณลักษณะของแบคเทอริโอฟาจที่ฆ่าเชื้อ Aeromomas hydrophila
Article Name : การศึกษาคุณลักษณะของแบคเทอริโอฟาจที่ฆ่าเชื้อ Aeromomas hydrophila
ผู้จัดทำ : ดร.จิราภรณ์ เกตุดี    
[อ่านบทคัดย่อ ...]