ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2556


จำนวนบท 118 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาผลของการออกกำลังกายต่อการลดลงของหลอดเลือดในสมองหนูแก่ บทบาทของ VEGF ในการส่งสัญญาณการเกิดหลอดเลือดใหม่
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ชีพสุมน วิบูลย์วรกุล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ระบบบันทึกข้อมูลการจองรถยนต์ และการสืบค้นทางอินเตอร์เนท กรณีศึกษาแผนกยานพาหนะ มหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.พิษณุ สมบูรณ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : แนวทางการสร้างสื่อเชิงสังคม (Social Media) ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ภลดา เรืองหิรัญ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ความแปรผันทางพันธุกรรมของยีนรีซีสตินที่ตำแหน่ง-420C>G ในคนที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ของความเครียด คุณภาพชีวิต ค่าใช้จ่าย และผลการศึกษาของนักศึกษาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name :
ผู้จัดทำ : พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การสื่อความหมายของภาพเงือกในงานจิตรกรรมฝาผนังไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ดร. กฤษณ์ ทองเลิศ    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : รฤก สำหรับวงเชลโลออร์เคสตรา
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ. ดร. วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : สัมฤทธิผลการบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.พัชรี ตันติวิภาวิน   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ความคิดเห็นต่อการขยายอายุการรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี ของผู้ประกันตน ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ประกันตนที่มาติดต่องานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ศึกษาลักษณะพื้นผิว และการปลดปล่อยไอออนของเครื่องมือจัดฟันแฟชั่น และเครื่องมือจัดฟันที่มีการรับรองมาตรฐานในน้ำลายเทียม
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ทญ.สุธาภา ศรีอรุโณทัย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]