ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2555


จำนวนบท 138 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาวัดเจดีย์หอยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดปทุมธานี
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์นพปฏล ธาระวานิช    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ หอผู้ป่วยอายุรกรรม
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์แสงระวี มณีศรี    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : น้ำในฐานะการสื่อสารเชิงสัญญลักษณ์ภาพในงานภาพจิตรกรรมไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ศึกษาแนวทางการปรับปรุงอันดับเว็บไซต์มหาวิทยารังสิตของ Webometrics เพื่อมุ่งสู่ความเป็น e-University
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ศึกษาการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรม SECOND LIFE สำหรับมหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตที่มีต่อการใช้งานผ่าน ระบบ Rangsit LMS
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การสร้างสื่อฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Authoring Tools
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์ณัฐพัชร์ หลวงพล    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษารูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษา LSL เพื่อการพัฒนาระบบโลกเสมือนสามมิติ
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์ณัฐพัชร์ หลวงพล    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การสื่อสารแนวคิดการกีฬาผ่านภาพการละเล่นในงานจิตรกรรมฝาผนังไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์นฤนาถ ไกรนรา    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวสำเร็จรูปเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย จังหวัดปทุมธานี
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์อิทธิพันธ์ พัฒนานุพงษ์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]