ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2554


จำนวนบท 134 บทความ
รหัส
สจ.ท.110/2554
ชื่อบทความ : ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของละครจักรๆวงศ์ๆ:การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนารายการโทรทัศน์
Article Name : ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของละครจักรๆวงศ์ๆ:การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนารายการโทรทัศน์
ผู้จัดทำ : อ.เธียรชัย อิศรเดช   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
02/2554
ชื่อบทความ : ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ (Epoxidized Natural Rubber)
Article Name : ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ (Epoxidized Natural Rubber)
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.วรรณวิมล อารยะปราณี   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
03/2554
ชื่อบทความ : เซราไมด์ข้าวมอลต์ : ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับประโยชน์เชิงเวชสำอาง
Article Name : เซราไมด์ข้าวมอลต์ : ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับประโยชน์เชิงเวชสำอาง
ผู้จัดทำ : รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
04/2554
ชื่อบทความ : ศึกษาความต้านทานและกลไกการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงลาย (Aedes spp.) จังหวัดปทุมธานี
Article Name : ศึกษาความต้านทานและกลไกการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงลาย (Aedes spp.) จังหวัดปทุมธานี
ผู้จัดทำ : อ.อุษณี ทรัพย์เจริญกุล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
07/2554
ชื่อบทความ : การตรวจหาและศึกษาลักษณะสมบัติของยีนที่ย่อยสลายอาทราซีนในตัวอย่างดินที่ปนเปื้อนและการแสดงออกของยีนที่ย่อยสลายอาทราซีนในรา Trichoderma spp.
Article Name : การตรวจหาและศึกษาลักษณะสมบัติของยีนที่ย่อยสลายอาทราซีนในตัวอย่างดินที่ปนเปื้อนและการแสดงออกของยีนที่ย่อยสลายอาทราซีนในรา Trichoderma spp.
ผู้จัดทำ : ดร.กัญ อนันตสมบูรณ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
08/2554
ชื่อบทความ : การคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนกากมันสำปะหลังให้เป็นน้ำตาลรีดิวซ์โดยวิธีการหมักแบบอาหารแข็ง : เฟส 1 ความหลากหลายขอจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้จากกากมันสำปะหลังจากประเทศไทย
Article Name : การคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนกากมันสำปะหลังให้เป็นน้ำตาลรีดิวซ์โดยวิธีการหมักแบบอาหารแข็ง : เฟส 1 ความหลากหลายขอจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้จากกากมันสำปะหลังจากประเทศไทย
ผู้จัดทำ : ดร.กำไล เลาหพัฒนาเลิศ    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
10/2554
ชื่อบทความ : การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวางเพื่อดูดซับโครเมียม (III) ในน้ำเสียจากการวิเคราะห์ค่า COD
Article Name : การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวางเพื่อดูดซับโครเมียม (III) ในน้ำเสียจากการวิเคราะห์ค่า COD
ผู้จัดทำ : ผศ.ปัญญา มณีจักร์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
11/2554
ชื่อบทความ : โครงการออกแบบและผลิตต้นแบบที่พักฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยในประเทศไทย
Article Name : โครงการออกแบบและผลิตต้นแบบที่พักฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยในประเทศไทย
ผู้จัดทำ : อ.อรพรรณ สาระศาลิน   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
13/2554
ชื่อบทความ : พฤติกรรมการรู้สารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name : พฤติกรรมการรู้สารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
16/2554
ชื่อบทความ : การศึกษาน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวที่เตรียมโดยวิธีบีบเย็นที่มีผลต่อระดับไขมันในเส้นเลือด
Article Name : การศึกษาน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวที่เตรียมโดยวิธีบีบเย็นที่มีผลต่อระดับไขมันในเส้นเลือด
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม   
[อ่านบทคัดย่อ ...]