ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2554


จำนวนบท 134 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : เปลี่ยนเป็น การศึกษาการรับรู้และความชอบจากมุมมองของชาติตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อไอคอนแบบรูปนามธรรมและแบบนามธรรมบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน // การสำรวจเพื่อการพัฒนาและออกแบบแป้นสัมผัสตัวเลขของโทรศัพท์มือถือเพื่อการใช้งานด้วยมือข้างเดียว Survey for developing and designing digit touchpad of mobile phone for one hand using.
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS เป็นสื่อการเรียนรู้อิสระสำหรับนักศึกษาเพื่อฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.สุพจนินท์ ดวงจินดา   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้สื่อระบบเครือข่ายออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.มาลี รุ่งไหรัญ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : โครงการวิจัย"มุมมองของนักวิชาการต่อคุณลักษณะทางคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองไทย"
Article Name :
ผู้จัดทำ : พลเรือตรี ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การวิเคราะห์รูปแบบและข้อความของบันทึกข้อความภายในองค์กร
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.สุกัลยา วงศ์ชมบุญ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การใช้สำนวน Simimasen ในสถานการณ์ที่แสดงการของคุณของผู้ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.วรวรรณ เฟื่องขจรศักดิ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การแทรกแซงของไวยกรณ์ภาษาไทยในการเขียนภาษาฝรั่งเศส
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.คาโรลีน จาร์ราฟู   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ศึกษาคำยืมภาษาฝรั่งเศสในภาษาญี่ปุ่น
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ปิยสุดา ม้าไว   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษารูปแบบการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษของนักธุรกิจญี่ปุ่น
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ปวริศร ซ่อมศิลป์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การวิเคราะห์การใช้ภาษาภาพพจน์ของข้อความโฆษณาน้ำหอมในอินเตอร์เนท
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]