ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2554


จำนวนบท 134 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์จากน้ำมันงาโดยใช้เทคนิคทินเลเยอร์โครมาโตกราฟีและการวิเคราะห์ภาพของโครมาโตแกรม
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.ศุภวรรณ บุญระเทพ    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาทดลองสร้างแอนิเมชันแนวเซอร์เรียลลิสต์ในบริบทสังคมไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ชูชัย อัศวอารีกุล    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผักหวานป่าและผักหวานเมา
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ลักษณา เจริญใจ    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การรับรู้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมประเภทตลาดย้อนยุคในประเทศไทย Perception Integrated Marketing Communication which influences the decision of traditional retail business in type of retro market in Thailand
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ธีร์ยภัทร ชินณพัฒน์โภคิน    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ข้อกำหนดทางเภสัชเวทของมะตูมนิ่ม
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ลักขณา ไป่ทาฟอง    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาการผันแปรทางกายวิภาคและพยาธิสภาพของโพรงอากาศแม็กซิลลาในผู้ป่วยไทยโดยใช้เครื่องถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีมโทโมกราฟฟี่ Anatomical variations and lesions of the maxillary sinus in the Thai patient detected in cone-beam computed tomography
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ทญ.ปิยะนุช กรรณสูต   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาความหนาของเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณใบหน้าในผู้ป่วยไทยโดยใช้ภาพถ่ายรังสีคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีมโทโมกราฟฟี่
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ทญ.จนัญญา เปลี่ยนรังษี    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ลักษณะทางเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ของผักหวานป่าและผักหวานเมา
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ยุทธศาสตร์การดำเนินงานภาครัฐด้านการผลิตไฟฟ้าและพลังงานจากขยะชุมชน ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.สมิทธิ์ ตุงคะสมิต    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ผู้หญิงกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีเศรษฐกิจพอเพียง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]