ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2554


จำนวนบท 134 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์มนต์ชัย บุญยะวิภากุล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนเกาะพิทักษ์ จ.พังงา
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา เชียงคาน จังหวัดเลย
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์สุพัตรา ราษฎร์ศิริ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนท่าหลวง จังหวัดจันทบุรี
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์วิทูล ทิพยเนตร   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหมี่ ลพบุรี
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์รสรินทร์ ชอว์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
Article Name :
ผู้จัดทำ : อาจารย์ศิรดล ชำนาญคดี   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ความแปรผันทางพันธุกรรมของยีนอะดิโพเนคติน ที่ตำแหน่ง 45 (T>G)
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : สภาพและการจัดการการสื่อสารสุขภาวะในโครงการ RSU Healthy Campus ของมหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.พีระ ศรีประพันธ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพฤติกรรมน้ำหลาก โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ FLO-2D (กรณีศึกษาแม่น้ำลาว จังหวัดเชียงราย) Climate Change Impact Assessment for the Flood Behavior by Using a FLO-2D Model (Case Study Lao River, Chiangrai)
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร. มงคลกร ศรีวิชัย    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : รูปแบบของการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและผลงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร. ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ    
[อ่านบทคัดย่อ ...]