ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2554


จำนวนบท 134 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : การแยกแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่มีฤทธิ์เป็นไพรไบโอติกแบคทีเรียและมีฤทธิ์ยับยั้งจุลชีพก่อโรคในระบบทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะ
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.พรรณนภา เภาทอง   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าติดประกอบได้สำหรับรถเข็นมือหมุนล้อ
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ยุทธนา ปิติธีรภาพ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยตัวรับแสงแบบแถว
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ธเนศ อังศุวัฒนากุล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาการบริการและการบริบาลทางเภสัชกรรมสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ธิดารัตน์ มานะพัฒนเสถียร   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ผลของสภาวะการทำแห้งแบบพ่นฝอยต่อสมบัติทางกายภาพและเคมี และคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวโพดสีม่วงผง
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.เบ็ญจรัก วายุภาพ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาคุณลักษณะของโปรตีนพลาสเมปซินในระยะสืบพันธุ์ของเชื้อมาเลเรีย
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.วิริยา พันธ์ขาว   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ความไม่เสมอภาคของสตรีสะท้อนผ่านภาพลักษณ์ของนางในวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ ด้วยประติมากรรมเยื่อกระดาษและสื่อประสม
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.โลจนา มะโนทัย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาสูตรเคลือบบรากุจากเศษแก้วเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรม
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ศิริเพ็ญ ธนานันทกิจ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาบ้านแม่ก๊ะเปียง จังหวัดเชียงใหม่
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนวัดจำปากรุงเทพมหานคร
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.สุวิชา เบญจพร   
[อ่านบทคัดย่อ ...]