ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2554


จำนวนบท 134 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : ทัศนคติ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ เผื่อนโชติ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : เปลี่ยนประเทศ : แนวทางการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเมืองไทยโดยผ่านระบบเลือกตั้ง
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ชาคริต เทียบเธียรรัตน์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่มีภาวะอ้วนลงพุงด้วยการฝึกซี่กง
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.อภิธวัฒน์ จรินทร์นันต์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็นของนักบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.เกศรา สุพยนต์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การตรวจหา Class I Integrons ในเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ที่แยกได้จากหอยนางรมและสิ่งส่งตรวจทางคลินิก
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.นิภาพร เทวาวงค์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาพาหะของแอลฟ่าธาลัสซีเมีย โดยเทคนิค Multiplex PCR ในหมู่บ้านตำแย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.สุดาภรณ์ เก่งการ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาและความยากจนในประเทศที่กำลังพัฒนาในทวีปแอฟริกาจาก ค.ศ. 1990 ถึงปัจจุบัน
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ฐาปนัตว์ ศิริพันธุ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การทดสอบฤทธิ์สารสกัดเอทานอลและเจลที่พัฒนาจากตำรับยาทาแก้พิษฝีในการต้านการเจริญเติบโตของเชื้อ Propionibacterium acne และ staphylococcus epidermidis
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.วาลุกา พลายงาม   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาใช้โมชั่นแคปเจอร์ในการเก็บข้อมูลการเคลื่นไหวของร่างกายและมือ ในเวลาเดียวกัน เพื่อการเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของนาฏศิลป์ไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.นพ ธรรมวานิช   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบรูปแบบทางคิเนมาติกส์ของระยางค์ขาในการเดินเท้าเปล่าและการสวมรองเท้า
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.รณรงค์ พละศูนย์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]